Goed dat je interesse stelt in de Algemene Voorwaarden! Deze zijn opgesteld door juristen dus het is misschien allemaal wat technisch. Ik heb nog nooit mijn algemene voorwaarden hoeven te gebruiken en dat vind ik fijn zo te houden. Samen nemen we de verantwoordelijkheid om van jullie feest een succes te maken! Kort gezegd komen de algemene voorwaarden neer op de volgende punten:

  • We spreken samen 1 All-in prijs af, en daar vallen alle kosten onder die direct te linken zijn aan het tot stand brengen van het feest. Geen verassingen achteraf;
  • Jullie zorgen ervoor dat ik mijn werk naar behoren kan doen;
  • Doordat jullie mij goed inlichten, ben ik overal van op de hoogte en sta ik niet voor verassingen;
  • Ik doe er alles aan om onze afspraken na te komen, zodat jullie feest grandioos kan worden.

Algemene voorwaarden DJ Èvecue

Artikel 1.  Definities en toepasselijkheid

1. Onder deze algemene voorwaarden wordt verstaan:

Opdrachtnemer:  DJ Èvecue (Hans Bisschop), gevestigd te Ede en zoals ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70594058;

Opdrachtgever: degene met wie de opdrachtnemer een overeenkomst sluit;

Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever;

Activiteit: de door de opdrachtgever aan DJ Èvecue verstrekte opdracht. Dit omvat zowel de artistieke prestatie geleverd door de opdrachtnemer als de levering van goederen.

2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van de opdrachtnemer, op alle overeenkomsten die de opdrachtnemer sluit en op alle overeenkomsten die hieruit voortvloeien.

Artikel 2.  Aanbieding en totstandkoming overeenkomst

1. Alle aanbiedingen van de opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

2. Een overeenkomst komt tot stand door een mondelinge overeenkomst of doordat de opdrachtnemer een schriftelijke bevestiging zendt van de opdracht aan de opdrachtgever.

Artikel 3.  Tarieven

1. Over de door de opdrachtnemer gehanteerde tarieven is geen BTW verschuldigd.

2. In de prijs zijn begrepen reis- en verblijfkosten, alsmede alle overige kosten, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

3. Indien de omvang van de aan de opdrachtnemer verstrekte opdracht na het sluiten van de betreffende overeenkomst om welke reden dan ook wijzigt, is de opdrachtnemer gerechtigd eventueel meerwerk in rekening te brengen aan de opdrachtgever volgens de gebruikelijke tarieven van de opdrachtnemer.

4. Van meerwerk is ook sprake indien de door de opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid.

Artikel 4.  Uitvoering van de opdracht

1. De opdracht betreft een inspanningsverplichting. De opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, is de opdrachtnemer gerechtigd de opdracht te laten uitvoeren onder verantwoordelijkheid van een zelfstandige die in opdracht van de opdrachtnemer werkzaamheden verricht.

3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens tijdig de opdrachtnemer worden verstrekt. Het betreft gegevens waarvan de opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst.

Artikel 5.  Betaling

1. Betaling door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer dient te geschieden conform de op de factuur vermelde betalingsvoorwaarden. De betaling mag na afloop van de geleverde dienst betaald worden binnen de betaaltermijn van 14 dagen na het versturen van de factuur door de opdrachtnemer.

2. Indien de betalingstermijn van door de opdrachtnemer verzonden facturen is verstreken is de opdrachtgever met ingang van de vervaldatum van de factuur van rechtswege in verzuim en een onmiddellijk opeisbare rente verschuldigd van 1% per maand.

3. Alle kosten, zowel in als buiten rechte, de kosten van rechtskundige bijstand van de opdrachtnemer daaronder begrepen, die de opdrachtnemer moet maken ten gevolge van een niet nakomen door de opdrachtgever van zijn verplichtingen, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incasso kosten worden berekend overeenkomstig de wet.

4. Betaling geschiedt zonder enige inhouding, verrekening of compensatie door de opdrachtgever.

Artikel 6.  Annulering

1. Gehele of gedeeltelijke annulering door de opdrachtgever dient altijd schriftelijk te geschieden.

2. Tenzij anders is overeengekomen gelden de hiernavolgende annuleringsregels. Bij annulering van de overeenkomst worden de reeds gemaakt kosten in rekening gebracht. Daarnaast zijn de volgende percentages van de overeengekomen prijs verschuldigd:

tot 4 weken voor aanvang: annulering is kosteloos  

tot 2 weken voor aanvang: 25%

vanaf 2 dagen voor aanvang: 50%

3. Bij annulering van een gedeelte van de overeenkomst worden de annuleringskosten van het niet uitgevoerde deel berekend zoals hiervoor omschreven.

Artikel 7.  Geheimhouding

De opdrachtnemer verplicht zich tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever.

 

Artikel 8.  Aansprakelijkheid

1. De opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het al dan niet opvolgen van de adviezen en het resultaat daarvan. Aansprakelijkheid van de opdrachtnemer hiervoor wordt nadrukkelijk uitgesloten.

2. Behoudens voor zover in deze voorwaarden anders is bepaald wordt door de opdrachtnemer geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor schade, welke direct of indirect een oorzaak vindt in door de opdrachtnemer geleverde diensten. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor de werknemers en ondergeschikten van de opdrachtnemer en de zelfstandige als genoemd in artikel 4.2,  tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.

3. Voor vergoeding komen nimmer in aanmerking: gevolgschade, van welke aard dan ook, zoals bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan.

4. Behoudens dwingend wettelijke aansprakelijkheid is iedere aansprakelijkheid aan de zijde van de opdrachtnemer beperkt tot:

a. het bedrag van de factuur of offerte die aan de opdrachtgever is verzonden.

b. het bedrag dat door de verzekering wordt gedekt, indien en voor zover de opdrachtnemer tegen de desbetreffende aansprakelijkheid is verzekerd en indien het door de verzekering gedekte bedrag hoger is dan het onder a. bedoelde bedrag.

5. Eventuele aanspraken van opdrachtgever dienen zo spoedig mogelijk na het ontdekken van de schade doch uiterlijk binnen zes maanden na afronding van de opdracht bij de opdrachtnemer te worden ingediend. Na voornoemd tijdstip kan zij geen aansprakelijkheid meer aanvaarden.

6. In geval een zelfstandig ondernemer, zoals bedoeld in artikel 4.2, een opdracht voor de opdrachtgever uitvoert, is artikel 8 van overeenkomstige toepassing met dien verstande dat de zelfstandig ondernemer direct aansprakelijk is voor de door hem veroorzaakte schade. De opdrachtgever zal de zelfstandige ondernemer rechtstreeks aanspreken en de opdrachtnemer vrijwaren van enige vordering ter zake van het handelen van de zelfstandig ondernemer.

7. De opdrachtnemer is in geen geval aansprakelijk voor het ontbreken van toereikende (kracht)stroomvoorziening, aggregaten, generatoren en zekeringen.
8. Ieder schade die wordt toegebracht aan instrumenten, geluidsapparatuur, draaitafel of andere eigendommen van de opdrachtnemer en veroorzaakt door de opdrachtnemer of diens gasten of publiek wordt door de opdrachtgever volledig vergoed tegen dagwaarde.

Artikel 9.  Intellectuele eigendom

1. De opdrachtnemer behoudt te allen tijde alle rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

2. De opdrachtgever is ervoor aansprakelijk dat de locatie waar de opdrachtnemer zal draaien beschikt over de juiste licenties van BUMA/STEMRA/SENA. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor alle vorderingen en kosten ter zake.

Artikel 10.  Ontbinding

1. Buiten hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald is:

a. ieder der partijen gerechtigd deze overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buiten rechte te ontbinden indien de andere partij ook na schriftelijke aanmaning stellende een redelijke termijn toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst.

b. de opdrachtnemer gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of inge­breke­stelling is vereist, buiten rechte deze overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven te ontbinden ingeval van (voorlopige) surséance van de opdrachtgever, indien op de opdrachtgever de wettelijke schuldsanering van toepassing wordt verklaard, de opdrachtgever zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel de opdrachtgever anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit deze overeenkomst te kunnen nakomen.

2. Indien de opdrachtgever op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst had ontvangen, kan hij de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte dat door de opdrachtnemer nog niet is uitgevoerd.

3. Bedragen die de opdrachtnemer vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar.

Artikel 11.  Overmacht

1.  Onder overmacht wordt begrepen een niet toerekenbare tekortkoming. Onder overmacht wordt mede verstaan:
– mobilisatie, molest, oorlog, terrorisme;
– een dag van nationale rouw;
– overheidsmaatregelen;
– werkstaking;
– natuurrampen;
– het niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoen door een derde, van wie de opdrachtnemer afhankelijk is, aan diens verplichtingen jegens de opdrachtnemer.

2.  In geval van overmacht wordt de nakoming door de betrokken partij van de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van zodanig overmacht, zonder dat partijen over en weer tot enige schadevergoeding ter zake gehouden zijn. Van een geval van overmacht zal onder overlegging van de nodige bewijsstukken, schriftelijk aan de andere partij mededeling worden gedaan.

3. Indien de overmachtperiode langer dan drie maanden heeft geduurd of reeds bij voorbaat vaststaat dat deze langer dan drie maanden zal duren, is de partij tegenover wie een beroep op overmacht wordt gedaan, gerechtigd de overeenkomst voor zover deze nog niet is uitgevoerd, per aangetekend schrijven aan de andere partij gericht te beëindigen zonder over en weer tot enige vergoeding van schade gehouden te zijn.

Artikel 12.  Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Versie: 02-08-2022